*Crosspost van Erfgoedhuis Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan erfgoed. Dit erfgoed staat echter onder druk door klimaatverandering. In 2024 voert Erfgoedhuis Zuid-Holland daarom een quickscan uit om de risico’s van klimaatverandering voor het erfgoed in de provincie in kaart te brengen. Op 7 mei en 6 juni 2024 nodigen we hiervoor graag beleidsadviseurs van gemeenten, experts en belanghebbenden binnen provincie Zuid-Holland uit om hun visie en kennis te delen tijdens twee werksessies.

Kasteel Duivenvoorde (Foto Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Kasteel Duivenvoorde (Foto Erfgoedhuis Zuid-Holland)

Over de werksessies

Als gevolg van klimaatverandering ondergaat Nederland diverse veranderingen, waaronder warmer weer, droogte, wateroverlast, verzilting en zeespiegelstijging. Provincie Zuid-Holland is door de dichte bevolking en diverse landschappelijke en geografische factoren kwetsbaar voor de gevolgen van deze veranderingen. Naast de verwachte impact op gezondheid, leefbaarheid en de economie, staat ook het culturele erfgoed van de provincie onder druk. Hierbij gaat het om impact op zowel onder- als bovengronds erfgoed. Wat de exacte impact zal zijn, is voor de erfgoedsector echter nog onvoldoende in kaart gebracht.

In 2024 zal het Erfgoedhuis daarom samen met Climate Adaptation Services, provincie Zuid-Holland en diverse experts en belanghebbenden, een quickscan uitvoeren om deze risico’s van klimaatverandering op het cultureel erfgoed in de provincie in kaart te brengen. Vragen waar we ons gezamenlijk over buigen zijn onder andere: Welke klimaatrisico’s spelen er in de provincie? Wat zijn de gevolgen voor de verschillende typen erfgoed, en waar is de kwetsbaarheid het grootst? Het project wordt eind 2024 afgerond met de lancering van (risico)kaarten per klimaatrisico, een toelichting in een kaartverhaal en een handreiking voor gemeenten.

Doelgroep

De werksessies zijn bedoeld voor experts en belanghebbenden, waaronder beleidsadviseurs bij gemeenten (op het gebied van erfgoed, klimaatadaptatie, infrastructuur of bijvoorbeeld beheerders van gemeentelijk monumentaal vastgoed), natuurbeheerders, adviesbureaus, collectiebeherende instellingen zoals musea en medewerkers van universiteiten.

Programma

Belangrijk onderdeel van het project zijn twee werksessies waarin we samen met de deelnemers onderzoeken welke risico’s er voor welk type erfgoed worden verwacht of worden ervaren en waar de klimaatrisicoscan kan worden verbeterd met regionale data.

We nodigen je graag uit op 7 mei en 6 juni om je visie en kennis te delen. Bij voorkeur volg je alle twee de werksessies. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kun je ook één werksessie bezoeken. De werksessies zien er als volgt uit:

Werksessie 1: 7 mei 2024

De eerste werksessie focust op het vaststellen van de fysieke effecten van klimaatverandering op de omgeving en de bijbehorende risico’s voor het cultureel erfgoed in de provincie.

Het doel van deze workshop is om in samenwerking met directe belanghebbenden en experts de huidige en verwachte risico’s per regio en type erfgoed te identificeren. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om de landelijke risicokaart te verbeteren met lokale/regionale data, en wie deze data kan leveren om het beter aan te laten sluiten op de Zuid-Hollandse praktijk.

Voorafgaand aan de werksessie worden bollenschema’s opgesteld voor verschillende thema’s, zoals hitte, wateroverlast en bodemdaling/droogte. Tijdens de sessie worden deze schema’s ingevuld en uitgebreid. Ze dienen als visuele samenvatting van de fysieke effecten van klimaatverandering op de omgeving en de specifieke risico’s voor erfgoed in de provincie. Na de sessie verwerkt CAS alle verzamelde data in nieuwe bollenschema’s, die tijdens werksessie 2 opnieuw worden besproken.

Werksessie 2: 6 juni 2024

In de tweede sessie blikken we terug op de eerste sessie en prioriteren we de resultaten uit de eerste werksessie. Hierbij wordt bepaald welke onderdelen meegenomen kunnen worden in de quickscan.

Het programma ziet er per werksessie als volgt uit:

Praktische informatie

Deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Meld je aan via het Erfgoedhuis (klik op de link)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *